ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

 • Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.

 • Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Αυτό ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης

 • Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)

 • Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:
  • μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες

  • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφοι

  • τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών

  • κέντρα αποθήκευσης και διανομής

  • εξορυκτικές δραστηριότητες

 

https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html

 

 

Η κατάργηση της άδειας λειτουργίας καταστήματος καθώς και της άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων με τον Νόμο 4442/07-12-2016 , δημιούργησε πολλά προβλήματα και προπάντων πολλά κενά ενημέρωσης. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ

 

Βήμα 1

Η γνωστοποίηση της άδειας λειτουργίας καταστήματος  γίνεται με τους κωδικούς taxis net και υποβάλλεται στην ιστοσελίδα https://notifybusinness.gov.gr

Συμπληρώνουμε βήμα-βήμα αυτό που μας ζητάει η γνωστοποίηση όπως π.χ. (αριθμό παραβόλου , αριθμό πρωτοκόλλου άδειας λειτουργίας καταστήματος , βεβαίωση Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας, κλπ).

Η γνωστοποίηση αυτή αφορά όλες τις επιχειρήσεις, είτε νέες, είτε παλιές.

 

Βήμα 2

Μετά το προχωράμε στη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής, η οποία χρήση μουσικής ελέγχεται εντατικά από την Αστυνομία σε πολλές περιοχές της Χώρας.

 

Βήμα 3

Μετα το τρίτο βήμα επισκεπτόμαστε το Δήμο και υποβάλλουμε ΑΙΤΗΣΗ για ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, για μετά τις 22:00 τη χειμερινή  περίοδο και μετά τις 23:00  τη θερινή περίοδο.

Η βεβαίωση επέκτασης χρήσης μουσικής, ελέγχεται  συχνά και εντατικά από την Αστυνομία.

 

Οταν σας ζητηθεί από την ελεγκτική υπηρεσία για την γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ή και για την γνωστοποίηση άδειας λειτουργίας  καταστήματος , εσείς  "ενημερώνετε" για τον μοναδικό αριθμό  που παράγει το σύστημα όταν υποβάλλουμε την γνωστοποίηση.

 

Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι: Η οποιαδήποτε γνωστοποίηση που υποβάλουμε στην ιστοσελίδα που αναφέραμε, διαβιβάζεται  σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, για να ενημερώνονται για την άδεια λειτουργίας και για την άδεια χρήσης μουσικής,  που όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4442/07-12-2016 επιτακτικά τους υποχρεώνει σε ελέγχους.

 

Η επιχείρηση  είναι υποχρεωμένη να έχει στην έδρα της το λεγόμενο αρχείο.

Το αρχείο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον όλες οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση για να  λειτουργεί νόμιμα.

 

 

https://hotelmag.gr/nomothesia

© 2018 ROYALTY FREE MUSIC GREECE